Archive for december, 2006

Nya jävsregler för revisorer fr o m 2007

Riksdagen har fattat beslut om att strängare regler för byråjäv ska gälla fr o m 1 januari 2007. De nya reglerna innebär att revisorn i företag som måste ha godkänd revisor med revisorsexamen eller auktoriserad revisor inte längre får vara verksam i samma företag som den som hjälper företaget med bokföringstjänster eller medelsförvaltning. De företag som berörs är de som uppfyller minst två av följande kategorier:

  • har en nettoomsättning > 50 miljoner kr* 
  • har en balansomslutning > 25 miljoner kr*
  • har medelantal anställda > 50 st*

* under de senaste två räkenskapsåren.

Revisorns kollegor får således inte hjälpa företaget med någon del av bokföringen, bokslutet eller upprätta årsredovisning. Revisorn kan dock fortfarande lämna råd och förslag till förbättringar angående företagets redovisning. Reglerna gäller räkenskapsår som har inletts efter den 1 januari 2007. En revisionsbyrå som har hjälpt en revisionsklient med bokföringstjänster under ett räkenskapsår som har inletts 2006 kan därigenom biträda klienten även med upprättande av års-eller koncernredovisning eller annat bokslutsarbete som hör till detta räkenskapsår.

Syftet med de nya reglerna är att stärka kvaliteten i revisionen och öka tilltron till den lagstadgade revisionen samt att uppnå överensstämmelse med EG-regelverket. Revisorns inblandning i företagets redovisning skapar ett hot mot revisorns oberoende.

Oberoendehot i s k kombiuppdrag i mindre aktiebolag kommer även fortsättningsvis att hanteras genom Analysmodellen.

Länk till Regeringens proposition: http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/90/40/ac71d3a4.pdf

Comments (12)

Förmånsbeskattning av lånedator/Hem-PC

Från och med 1 januari 2007 kommer alla som har s.k. personaldatorer (lånedator/hem-PC) att förmånsbeskattas. Förmånsvärdet blir 200 kr per månad eller 2 400 kr per år och de nya reglerna gäller både befintliga och nya avtal och oavsett om den anställde gör bruttolöneavstående för att täcka kostnaderna för datorn eller inte.

Läs mer på Skatteverkets hemsida: http://www.skatteverket.se/infotext/artiklar/06/hempc.4.7459477810df5bccdd480007119.html

Comments (12)

Bör revisionsplikten avskaffas eller behållas?

Aktuellt

Den 14 december 2006 gav regeringen en utredare i uppdrag att föreslå de ändringar som krävs för att avskaffa revisionsplikten för små aktiebolag[1] samt att utreda om en slopad revisionsplikt kräver andra typer av kontroller för att förebygga brott. Förslaget skall läggas fram senast den 30 april 2008.

Bakgrund

Enligt EG-rättens fjärde direktiv kan de enskilda medlemsländerna själva bestämma om revisionsplikten ska avskaffas för små aktiebolag eller inte. Sverige är idag nästan ensamt inom EU när det gäller revisionsplikt. Även bland de nordiska länderna börjar revisonsplikten avskaffas. Danmark slopade revisionsplikten för små bolag under våren 2006 och Finland kommer fr om början av 2007 att avskaffa revisionsplikten för små bolag.

Sedan 1983 har det i Sverige funnits revisionsplikt för samtliga aktiebolag. Beslut om revisionsplikt för samtliga aktiebolag fattades eftersom små bolag utan revisionsplikt var särskilt utsatta för ekonomisk brottslighet. En konsekvens av revisionsplikten är att samma revisionskrav gäller oavsett bolagets storlek.

För- och nackdelar med slopad revisionsplikt

En utredning gjord av professorerna Per Thorell, Ernst & Young, och Claes Norberg, Lunds Universitet, på uppdrag av Svenskt Näringsliv visade att även Sverige bör avskaffa revisionsplikten för småbolag. (För att läsa hela rapporten klicka här). De menar att nyttan med den obligatoriska revisionen inte uppväger kostnaderna. Kravet på revision kan pga de höga kostnaderna innebära en nackdel för de små företagen i den internationella konkurrensen. Tanken är i stället att de små företagen ska få välja om de vill ha revision eller inte.

Enligt rapporten är den tvingande revisionen av intresse för samhället, inte för företagsledning och aktieägare. Om företaget behöver revision för att exempelvis beviljas banklån kan de köpa den tjänsten frivilligt och se det som en kostnad för krediten. Thorell & Norberg menar att intressenterna själva klarar av att reglera om behov av revision av ett företag finns eller inte. Om det finns ett behov av revision kommer intressenten att ställa krav på detta och om företaget bedömer att det är värt kostnaden måste de köpa revisionstjänst. Tanken är att en revision som är efterfrågestyrd blir mer effektiv och ändamålsenlig. Det kan dock vara svårare för små intressenter, t ex mindre leverantörer, eller för olika typer av myndigheter att kräva revision på detta sätt.

Revisionen kan ha ett brottsförebyggande syfte vilket försvinner om revisionsplikten tas bort. Enligt rapporten är denna brottsförebyggande effekt relativt liten, delvis eftersom revisorernas anmälningsskyldighet vid brott inte omfattar företagsformer som inte har revisionsplikt. Brottsbenägna personer kan då välja en sådan typ av företagsform för att undgå anmälningsskyldighet. Studier av slopad revisionsplikt i andra EU-länder har inte heller gett stöd för att det är motiverat att behålla revisionsplikten av denna anledning.

Vilka effekter får ett avskaffande av revisionsplikten för revisionsbyråerna?

Ur revisorernas synvinkel så innebär en slopad revisionsplikt tappade revisionsuppdrag. Men uppgifter från länder som avskaffat revisionsplikten visar att de tappade revisionsuppdragen ersatts av andra uppdrag och att revisionsbyråernas inkomster därför inte nödvändigtvis måste bli mindre som en följd av ett avskaffande.

Bör revisionsplikten behållas?

Avslutsningsvis kan sägas att revisionsplikten har ett visst brottsförebyggande syfte och är av nytta för samhället. Det är dock svårt att säga hur stor nyttan är och om den uppväger kostnaderna för revisionen.  Ett alternativ till att slopa revisionsplikten kan i stället vara att införa förenklade regler för revision av små aktiebolag. Därigenom uppnås både kostnadsbesparing för de små bolagen samtidigt som nyttan för samhället kan bibehållas.


[1] Med små aktiebolag, s.k. mikroföretag, avses aktiebolag med högst 3 msek i omsättning.

Comments (9)

Kalendarium

2007

29 jan      Deloitte Career Night på Handelshögskolan i Göteborg

31 jan-1 feb      Kontaktdagarna för ekonomer på Uppsala Universitet

7 feb                   REKON (arbetsmarknadsdag för revisions- och konsultbolag) på Handels i Göteborg

9 feb                   Handelsdagarna på Handelshögskolan i Stockholm

21 feb                 Arbetsmarknadsdag Lunds Universistet

8 mars               Ekonomernas dag på Stockholms Universitet

28-29 maj         Examensprov revisorsexamen

29-30 maj         Examensprov Högre revisorsexamen

3-4 december   Examensprov revisorsexamen

4-5 december   Examensprov Högre revisorsexamen

Kommentera

Nyheter inför bokslutet 2006

Inför revision av bokslut med räkenskapsår som avslutas 2006-12-31 finns ett antal nyheter på redovisningsområdet. På denna sida redogörs för de nyheter som rör icke-noterade företag. Detta är dock inte en fullständig redogörelse för samtliga bokslutsnyheter. För nyheter som berör noterade företag hänvisas till respektive normgivares hemsidor eller Balans hemsida.

Årsredovisningslagen (ÅRL)

Förvaltningsberättelsen

I Årsredovisningslagen finns nya regler som ställer krav på en mer detaljerad förvaltningsberättelse. De nya reglerna innebär att förvaltningsberättelsen måste ha tydligare hänvisningar till de belopp som finns på annan plats i årsredovisningen samt tydligare upplysningar om dessa belopp. Detta kan t ex gälla situationer när ett belopp i balans- eller resultaträkningen eller i noterna behöver kompletteras med icke-finansiella upplysningar för att beloppets innebörd ska förstås fullt ut. Dessa nya regler gäller samtliga bolag och omfattar både årsredovisningen och koncernredovisningen. (ÅRL 6 kap. 1§)

En nyhet som gäller alla företag utom s.k. 10/24-bolag är att förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som kan påverka helhetsbedömningen av bolaget. Även denna regel gäller både för årsredovisningen och koncernredovisningen. Med väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer menas exempelvis osäkerhet kring prisutveckling för en viss råvara som företaget är beroende av, osäkerhet kring tillgången för en viss råvara som är av stor betydelse för företaget, valutautveckling i ett för företaget viktigt exportland. (ÅRL 6 kap. 1§)

Stora bolag måste även lämna upplysningar av icke-finansiell karaktär, däribland upplysningar om miljö- och personalfrågor. Upplysningskravet avser miljöpåverkan till följd av produktionsprocessen. Med personalrelaterad information avses exempelvis vilka åtgärder företaget har vidtagit under året när det gäller jämställdhet, arbetsmiljö eller kompetensutveckling.

Elektroniska räkenskapshandlingar

Årsredovisningar som upprättas 1 juli 2006 eller senare för aktiebolag får upprättas i elektronisk form. Bolagsverket har en ny tjänst, e-räkenskap, som gör det möjligt att skriva under årsredovisningen med giltig e-legitimation direkt i den nya tjänsten. Därigenom behöver årsredovisningen inte skickas runt mellan styrelsemedlemmar och revisor för påskrift. Läs mer om denna tjänst här: http://www.bolagsverket.se/arsredovisningar/e-rakenskap/ 

Bokföringsnämnden (BFN)

På Bokföringsnämndens hemsida finns en bra sammanställning över samtliga aktuella ändringar i råd, uttalanden, vägledningar och rekommendationer. http://www.bfn.se/index.asp?/bfn/aktuellt.asp 

Kommentera