Archive for Beskattning

Utökade dokumentationskrav för internprissättning

Från och med 1 januari 2007 gäller nya regler som ställer krav på internationella företag att skriftligen dokumentera transaktioner med företag i intressegemenskap. Dokumentationen ska innehålla:

  • Beskrivning av företaget, organisationen och verksamheten
  • Arten och omfattningen av transaktionerna
  • Funktionsanalys
  • Beskrivning av vald prissättningsmetod
  • Jämförbarhetsanalys

Mer detaljerad information om vad dokumentationen ska innehålla kommer att publiceras av Skatteverket under våren 2007.

 Bakgrunden till de nya reglerna är att en stor del av världshandeln sker inom internationella koncerner och att företagens internprissättning på varor och tjänster därför får stor betydelse för ländernas skatteunderlag.

En grundläggande princip i internationell skatterätt är att internprissättning ska ske enligt den s.k. armlängdsprincipen. Detta innebär att priserna och villkoren inom koncernen ska vara marknadsmässiga och tillämpas som om företagen inte ingått i samma koncern/intressegemenskap. Risken är annars att bolagen av skatteskäl flyttar vinster mellan företag i olika länder genom att använda sig av över- eller underpriser.

Armlängdsprincipen regleras i korrigeringsregeln i Inkomstskattelagen 14 kap. 19. Definitionen på ekonomisk intressegemenskap återfinns i Inkomstskattelagen 14 kap. 20§ och innebär att en näringsidkare, direkt eller indirekt, deltar i ledningen eller övervakningen av en annan näringsidkares företag eller äger del i detta företags kapital, eller samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av de båda företagen eller äger del i dessa företags kapital.

Bland OECD:s medlemsländer har bl a Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, USA mfl. infört regler på dokumentation av internprissättning. För mer information om vad reglerna i dessa länder säger, läs Regeringens proposition. I propositionen framgår också förslag till dokumentationsinnehåll.

Dokumentationen ska upprättas för transaktioner som äger rum under räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2007 eller senare, dvs taxeringsår 2008. Dokumentationen ska endast skickas in till Skatteverket om de begär in den.

Någon särskild sanktion i de fall dokumentation inte upprättas eller är bristfällig behövs inte enligt Regeringens bedömning. Skatteverkets bedömning överensstämmer med Regeringens. De sanktioner som vanligen gäller på skatteområdet kommer att gälla även för dokumentation av internprissättning.

Comments (10)

Nyheter i momsdeklarationen fr o m 1 januari 2007

Skattedeklarationen för moms kommer att få ett nytt utseende för redovisningsperioder som slutar efter den 1 januari 2007. Deklarationen kommer att vara indelad i sju områden och medför mer detaljerad momsredovisning. En av de större skillnaderna är att inköp i Sverige och inköp från annat EG-land numera kommer att särredovisas. Kravet på mer detaljerad momsredovisning medför att bolag måste se över sitt affärssystem för att säkerställa att det kan hantera att särredovisa exempelvis olika typer av ingående moms och inköp. 

Comments (7)

Förmånsbeskattning av lånedator/Hem-PC

Från och med 1 januari 2007 kommer alla som har s.k. personaldatorer (lånedator/hem-PC) att förmånsbeskattas. Förmånsvärdet blir 200 kr per månad eller 2 400 kr per år och de nya reglerna gäller både befintliga och nya avtal och oavsett om den anställde gör bruttolöneavstående för att täcka kostnaderna för datorn eller inte.

Läs mer på Skatteverkets hemsida: http://www.skatteverket.se/infotext/artiklar/06/hempc.4.7459477810df5bccdd480007119.html

Comments (12)