Archive for Redovisning

Ny klassificering av större företag fr o m 2007

För räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2007 eller senare tillämpas en ny klassificering på vad som är ett större företag/större koncern. Det är Bokföringsnämnden som tagit fram de nya gränsvärdena och den fullständiga vägledningen finns att läsa i FARs Samlingsvolym 2007, BFNAR 2006:11 Gränsvärden.

I korthet innebär de nya gränsvärdena att företag/koncerner som uppfyller mer än ett av följande villkor är ett större företag/koncern:

  • medelantalet anställda i företaget/koncernen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50
  • balansomslutningen för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren har uppgått till mer än 25 miljoner kronor
  • nettoomsättningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor.

Företag som inte uppfyller mer än ett av ovanstående kriterier klassificeras som mindre företag. Obs! Företag som är noterade vid en börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad är alltid större företag oavsett om villkoren ovan uppfylls eller ej.

I BFNAR 2006:11 finns vägledning för hur beräkning av medelantal anställda ska ske samt ett antal exempel på beräkningar.

Comments (15)

Utökade dokumentationskrav för internprissättning

Från och med 1 januari 2007 gäller nya regler som ställer krav på internationella företag att skriftligen dokumentera transaktioner med företag i intressegemenskap. Dokumentationen ska innehålla:

  • Beskrivning av företaget, organisationen och verksamheten
  • Arten och omfattningen av transaktionerna
  • Funktionsanalys
  • Beskrivning av vald prissättningsmetod
  • Jämförbarhetsanalys

Mer detaljerad information om vad dokumentationen ska innehålla kommer att publiceras av Skatteverket under våren 2007.

 Bakgrunden till de nya reglerna är att en stor del av världshandeln sker inom internationella koncerner och att företagens internprissättning på varor och tjänster därför får stor betydelse för ländernas skatteunderlag.

En grundläggande princip i internationell skatterätt är att internprissättning ska ske enligt den s.k. armlängdsprincipen. Detta innebär att priserna och villkoren inom koncernen ska vara marknadsmässiga och tillämpas som om företagen inte ingått i samma koncern/intressegemenskap. Risken är annars att bolagen av skatteskäl flyttar vinster mellan företag i olika länder genom att använda sig av över- eller underpriser.

Armlängdsprincipen regleras i korrigeringsregeln i Inkomstskattelagen 14 kap. 19. Definitionen på ekonomisk intressegemenskap återfinns i Inkomstskattelagen 14 kap. 20§ och innebär att en näringsidkare, direkt eller indirekt, deltar i ledningen eller övervakningen av en annan näringsidkares företag eller äger del i detta företags kapital, eller samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av de båda företagen eller äger del i dessa företags kapital.

Bland OECD:s medlemsländer har bl a Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, USA mfl. infört regler på dokumentation av internprissättning. För mer information om vad reglerna i dessa länder säger, läs Regeringens proposition. I propositionen framgår också förslag till dokumentationsinnehåll.

Dokumentationen ska upprättas för transaktioner som äger rum under räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2007 eller senare, dvs taxeringsår 2008. Dokumentationen ska endast skickas in till Skatteverket om de begär in den.

Någon särskild sanktion i de fall dokumentation inte upprättas eller är bristfällig behövs inte enligt Regeringens bedömning. Skatteverkets bedömning överensstämmer med Regeringens. De sanktioner som vanligen gäller på skatteområdet kommer att gälla även för dokumentation av internprissättning.

Comments (10)

Nyheter inför bokslutet 2006

Inför revision av bokslut med räkenskapsår som avslutas 2006-12-31 finns ett antal nyheter på redovisningsområdet. På denna sida redogörs för de nyheter som rör icke-noterade företag. Detta är dock inte en fullständig redogörelse för samtliga bokslutsnyheter. För nyheter som berör noterade företag hänvisas till respektive normgivares hemsidor eller Balans hemsida.

Årsredovisningslagen (ÅRL)

Förvaltningsberättelsen

I Årsredovisningslagen finns nya regler som ställer krav på en mer detaljerad förvaltningsberättelse. De nya reglerna innebär att förvaltningsberättelsen måste ha tydligare hänvisningar till de belopp som finns på annan plats i årsredovisningen samt tydligare upplysningar om dessa belopp. Detta kan t ex gälla situationer när ett belopp i balans- eller resultaträkningen eller i noterna behöver kompletteras med icke-finansiella upplysningar för att beloppets innebörd ska förstås fullt ut. Dessa nya regler gäller samtliga bolag och omfattar både årsredovisningen och koncernredovisningen. (ÅRL 6 kap. 1§)

En nyhet som gäller alla företag utom s.k. 10/24-bolag är att förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som kan påverka helhetsbedömningen av bolaget. Även denna regel gäller både för årsredovisningen och koncernredovisningen. Med väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer menas exempelvis osäkerhet kring prisutveckling för en viss råvara som företaget är beroende av, osäkerhet kring tillgången för en viss råvara som är av stor betydelse för företaget, valutautveckling i ett för företaget viktigt exportland. (ÅRL 6 kap. 1§)

Stora bolag måste även lämna upplysningar av icke-finansiell karaktär, däribland upplysningar om miljö- och personalfrågor. Upplysningskravet avser miljöpåverkan till följd av produktionsprocessen. Med personalrelaterad information avses exempelvis vilka åtgärder företaget har vidtagit under året när det gäller jämställdhet, arbetsmiljö eller kompetensutveckling.

Elektroniska räkenskapshandlingar

Årsredovisningar som upprättas 1 juli 2006 eller senare för aktiebolag får upprättas i elektronisk form. Bolagsverket har en ny tjänst, e-räkenskap, som gör det möjligt att skriva under årsredovisningen med giltig e-legitimation direkt i den nya tjänsten. Därigenom behöver årsredovisningen inte skickas runt mellan styrelsemedlemmar och revisor för påskrift. Läs mer om denna tjänst här: http://www.bolagsverket.se/arsredovisningar/e-rakenskap/ 

Bokföringsnämnden (BFN)

På Bokföringsnämndens hemsida finns en bra sammanställning över samtliga aktuella ändringar i råd, uttalanden, vägledningar och rekommendationer. http://www.bfn.se/index.asp?/bfn/aktuellt.asp 

Kommentera