Archive for Revision

Resultat revisorsprov december 2006

Resultatet av provet för revisorsexamen och högre revisorsexamen som skrevs i december 2006 finns nu tillgängligt på Revisorsnämndens hemsida. För att se statistik över provresultaten, gå till Statistik Revisorsprov!

Comments (7)

Nya jävsregler för revisorer fr o m 2007

Riksdagen har fattat beslut om att strängare regler för byråjäv ska gälla fr o m 1 januari 2007. De nya reglerna innebär att revisorn i företag som måste ha godkänd revisor med revisorsexamen eller auktoriserad revisor inte längre får vara verksam i samma företag som den som hjälper företaget med bokföringstjänster eller medelsförvaltning. De företag som berörs är de som uppfyller minst två av följande kategorier:

  • har en nettoomsättning > 50 miljoner kr* 
  • har en balansomslutning > 25 miljoner kr*
  • har medelantal anställda > 50 st*

* under de senaste två räkenskapsåren.

Revisorns kollegor får således inte hjälpa företaget med någon del av bokföringen, bokslutet eller upprätta årsredovisning. Revisorn kan dock fortfarande lämna råd och förslag till förbättringar angående företagets redovisning. Reglerna gäller räkenskapsår som har inletts efter den 1 januari 2007. En revisionsbyrå som har hjälpt en revisionsklient med bokföringstjänster under ett räkenskapsår som har inletts 2006 kan därigenom biträda klienten även med upprättande av års-eller koncernredovisning eller annat bokslutsarbete som hör till detta räkenskapsår.

Syftet med de nya reglerna är att stärka kvaliteten i revisionen och öka tilltron till den lagstadgade revisionen samt att uppnå överensstämmelse med EG-regelverket. Revisorns inblandning i företagets redovisning skapar ett hot mot revisorns oberoende.

Oberoendehot i s k kombiuppdrag i mindre aktiebolag kommer även fortsättningsvis att hanteras genom Analysmodellen.

Länk till Regeringens proposition: http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/90/40/ac71d3a4.pdf

Comments (12)

Bör revisionsplikten avskaffas eller behållas?

Aktuellt

Den 14 december 2006 gav regeringen en utredare i uppdrag att föreslå de ändringar som krävs för att avskaffa revisionsplikten för små aktiebolag[1] samt att utreda om en slopad revisionsplikt kräver andra typer av kontroller för att förebygga brott. Förslaget skall läggas fram senast den 30 april 2008.

Bakgrund

Enligt EG-rättens fjärde direktiv kan de enskilda medlemsländerna själva bestämma om revisionsplikten ska avskaffas för små aktiebolag eller inte. Sverige är idag nästan ensamt inom EU när det gäller revisionsplikt. Även bland de nordiska länderna börjar revisonsplikten avskaffas. Danmark slopade revisionsplikten för små bolag under våren 2006 och Finland kommer fr om början av 2007 att avskaffa revisionsplikten för små bolag.

Sedan 1983 har det i Sverige funnits revisionsplikt för samtliga aktiebolag. Beslut om revisionsplikt för samtliga aktiebolag fattades eftersom små bolag utan revisionsplikt var särskilt utsatta för ekonomisk brottslighet. En konsekvens av revisionsplikten är att samma revisionskrav gäller oavsett bolagets storlek.

För- och nackdelar med slopad revisionsplikt

En utredning gjord av professorerna Per Thorell, Ernst & Young, och Claes Norberg, Lunds Universitet, på uppdrag av Svenskt Näringsliv visade att även Sverige bör avskaffa revisionsplikten för småbolag. (För att läsa hela rapporten klicka här). De menar att nyttan med den obligatoriska revisionen inte uppväger kostnaderna. Kravet på revision kan pga de höga kostnaderna innebära en nackdel för de små företagen i den internationella konkurrensen. Tanken är i stället att de små företagen ska få välja om de vill ha revision eller inte.

Enligt rapporten är den tvingande revisionen av intresse för samhället, inte för företagsledning och aktieägare. Om företaget behöver revision för att exempelvis beviljas banklån kan de köpa den tjänsten frivilligt och se det som en kostnad för krediten. Thorell & Norberg menar att intressenterna själva klarar av att reglera om behov av revision av ett företag finns eller inte. Om det finns ett behov av revision kommer intressenten att ställa krav på detta och om företaget bedömer att det är värt kostnaden måste de köpa revisionstjänst. Tanken är att en revision som är efterfrågestyrd blir mer effektiv och ändamålsenlig. Det kan dock vara svårare för små intressenter, t ex mindre leverantörer, eller för olika typer av myndigheter att kräva revision på detta sätt.

Revisionen kan ha ett brottsförebyggande syfte vilket försvinner om revisionsplikten tas bort. Enligt rapporten är denna brottsförebyggande effekt relativt liten, delvis eftersom revisorernas anmälningsskyldighet vid brott inte omfattar företagsformer som inte har revisionsplikt. Brottsbenägna personer kan då välja en sådan typ av företagsform för att undgå anmälningsskyldighet. Studier av slopad revisionsplikt i andra EU-länder har inte heller gett stöd för att det är motiverat att behålla revisionsplikten av denna anledning.

Vilka effekter får ett avskaffande av revisionsplikten för revisionsbyråerna?

Ur revisorernas synvinkel så innebär en slopad revisionsplikt tappade revisionsuppdrag. Men uppgifter från länder som avskaffat revisionsplikten visar att de tappade revisionsuppdragen ersatts av andra uppdrag och att revisionsbyråernas inkomster därför inte nödvändigtvis måste bli mindre som en följd av ett avskaffande.

Bör revisionsplikten behållas?

Avslutsningsvis kan sägas att revisionsplikten har ett visst brottsförebyggande syfte och är av nytta för samhället. Det är dock svårt att säga hur stor nyttan är och om den uppväger kostnaderna för revisionen.  Ett alternativ till att slopa revisionsplikten kan i stället vara att införa förenklade regler för revision av små aktiebolag. Därigenom uppnås både kostnadsbesparing för de små bolagen samtidigt som nyttan för samhället kan bibehållas.


[1] Med små aktiebolag, s.k. mikroföretag, avses aktiebolag med högst 3 msek i omsättning.

Comments (9)

Kalendarium

2007

29 jan      Deloitte Career Night på Handelshögskolan i Göteborg

31 jan-1 feb      Kontaktdagarna för ekonomer på Uppsala Universitet

7 feb                   REKON (arbetsmarknadsdag för revisions- och konsultbolag) på Handels i Göteborg

9 feb                   Handelsdagarna på Handelshögskolan i Stockholm

21 feb                 Arbetsmarknadsdag Lunds Universistet

8 mars               Ekonomernas dag på Stockholms Universitet

28-29 maj         Examensprov revisorsexamen

29-30 maj         Examensprov Högre revisorsexamen

3-4 december   Examensprov revisorsexamen

4-5 december   Examensprov Högre revisorsexamen

Kommentera