Archive for februari, 2007

Ny klassificering av större företag fr o m 2007

För räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2007 eller senare tillämpas en ny klassificering på vad som är ett större företag/större koncern. Det är Bokföringsnämnden som tagit fram de nya gränsvärdena och den fullständiga vägledningen finns att läsa i FARs Samlingsvolym 2007, BFNAR 2006:11 Gränsvärden.

I korthet innebär de nya gränsvärdena att företag/koncerner som uppfyller mer än ett av följande villkor är ett större företag/koncern:

  • medelantalet anställda i företaget/koncernen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50
  • balansomslutningen för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren har uppgått till mer än 25 miljoner kronor
  • nettoomsättningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor.

Företag som inte uppfyller mer än ett av ovanstående kriterier klassificeras som mindre företag. Obs! Företag som är noterade vid en börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad är alltid större företag oavsett om villkoren ovan uppfylls eller ej.

I BFNAR 2006:11 finns vägledning för hur beräkning av medelantal anställda ska ske samt ett antal exempel på beräkningar.

Comments (15)